Badania w obszarze gospodarstw domowych:

 • Analiza budżetów rodzinnych jest przeprowadzana na bieżąco przez cały rok za pomocą formularzy BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04.
 • W styczniu koncentrujemy się na zdrowiu w gospodarstwach domowych, korzystając z formularzy DS.-50G i DS.-50I.
 • Kondycja gospodarstw domowych jest monitorowana nieprzerwanie przez cały rok przy użyciu narzędzia KGD.
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) oraz sytuacji młodych na rynku pracy są realizowane przez cały rok z wykorzystaniem formularzy ZG, ZD.
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach jest badane w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku za pomocą formularza PKZ.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest analizowane w miesiącach kwiecień-maj, wykorzystując formularze SSI-10G, SSI-10I.
 • Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC) oraz ocena zaspokajania potrzeb dzieci i dostęp do usług są realizowane w miesiącach kwiecień-czerwiec, korzystając z formularza EU-SILC – I.
 • Badanie spójności społecznej jest przeprowadzane w miesiącach wrzesień-listopad za pomocą formularzy BSS-1G, BS-1I, BSS-1G – RB.

Badania w gospodarstwach rolnych:

 • Analiza pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego odbywa się w czerwcu i grudniu z wykorzystaniem formularza R-ZW-S.
 • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej jest realizowane w grudniu przy użyciu formularza R-ZW-B.
 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym jest przeprowadzana w styczniu i lipcu, wykorzystując formularz AK-R.

Badania cenowe:

 • Analiza cen towarów i usług konsumpcyjnych, detalicznych środków produkcji rolniczej oraz związanych z nabywaniem mieszkań i domów jest przeprowadzana na bieżąco przez cały rok, korzystając odpowiednio z formularzy C-02, C-07, C-08.
 • Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych również odbywa się przez cały rok za pomocą formularza R-CT.

Badania na wewnętrznej granicy Polski z krajami UE:

W województwie lubuskim badania są realizowane na przejściach granicznych w Świecku, Słubicach, Kostrzynie i Łęknicy. Polegają one na monitorowaniu podróży nierezydentów do Polski oraz ruchu pojazdów i osób na granicy z krajami Unii Europejskiej. Informacje są zbierane m.in. w punktach handlowych, usługowych, hotelach oraz poprzez wywiady telefoniczne lub bezpośrednie.

Źródło: https://zielonagora.stat.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024